Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego
w Nowej Krępie

BIP

Wyszukaj

Strona główna

Zarządzenie nr 6/2020 

dyrektora szkoły  o przywróceniu stacjonarnego trybu nauczania w 

 Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego  w Nowej Krępie

Dyrektor szkoły na podstawie: 

 • •Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
 • •Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 • •Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1166.)
 • •Statutu Szkoły im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie
 • •zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku,

zarządza co następuje:

 • § 1
 1. Z dniem 19.10.2020r. w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie przywraca  się nauczanie w formie stacjonarnej.
 2. Uczniowie szkoły od dnia 19.10.2020r. zobowiązani są uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych prowadzonych w obiektach szkoły.
 3. Sposób organizacji zajęć zostaje przywrócony zgodnie z planami, harmonogramami i zasadami obowiązującymi przed okresem nauczania zdalnego.
 4. System nauczania stacjonarnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w naszej szkole.
 • § 2
 1. 1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
 2. 2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.
 • § 4

Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania

Wychowawca klasy ma obowiązek: 

 1. przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego;
 2. przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;
 3. przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania;
 4. sporządzić informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych uczniów podczas nauczania zdalnego i przekazać je nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem.
 5. na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej formy nauczania,
 6. na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać koordynatorowi bezpieczeństwa.
 7. Wychowawca przekazuje powyższe informacje koordynatorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową,
 8. w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony środowiska klasowego, przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa, a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.
 • § 5

Obowiązki psychologa po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania 

 1. Po powrocie uczniów do stacjonarnej formy edukacji psycholog monitoruje proces adaptacji w warunkach nauczania stacjonarnego.
 2. W bezpośrednim okresie po powrocie uczniów do szkoły psycholog diagnozuje trudności adaptacyjne i podejmuje działania zaradcze. 
 3. W przypadku wystąpienia trudności w tym zakresie podejmuje działania w celu ich rozwiązania, monitoruje ich przebieg aż do ich całkowitego rozwiązania, o czym informuje dyrektora szkoły.
 4. Psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z harmonogramem i zasadami obowiązującymi w stacjonarnym trybie nauki.
 5. Stacjonarny harmonogram pracy psychologa jest dostępny w widoczny miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły.
 6. Psycholog jest członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego.
 • § 6

Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego

 1. Nauczyciel dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.
 2. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania różnic w poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line.
 3. Przygotowują informację o poziomie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych klas w odniesieniu do swojego przedmiotu i prezentują wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej.
 • § 7
     1. Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej dwa razy dziennie;
     2. W rozkładzie zajęć dla uczniów należy uwzględnić możliwość przebywania na świeżym powietrzu, także w czasie przerw między lekcjami;
     3. W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;
     4. W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów objawów infekcji należy:

1) natychmiast odizolować go od reszty osób;
2) zmierzyć mu temperaturę;
3) poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych ucznia;
4)zobowiązać rodziców do jak najszybszego odebrania go ze szkoły;

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Nowa Krepa, dn. 16.10.2020r.
Joanna Glinka
dyrektor szkoły


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 dn500 "Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,
jaki można dać dziecku, jest wykształcenie" 
/Arystoteles/

Każdy był kiedyś uczniem i ma w pamięci swoich nauczycieli. Byli przy nas, czasem zatroskani i zapracowani; czasem promienni i roześmiani. Pochyleni nad nami, bliscy, drodzy – nasi NAUCZYCIELE.

W Dniu Edukacji Narodowej dziękujemy Wam za Waszą pracę, poświęcenie, za serce i miłość. Nasze podziękowanie to wdzięczność, to obietnica, że dzięki Wam wyrośniemy na mądrych i dobrych ludzi. Nieraz przyszło nam wspólnie dzielić chwile radosne, pełne uśmiechu oraz smutne, pełne rozgoryczenia i rozczarowania. Najważniejszy jest jednak fakt, że zawsze możemy liczyć na Waszą pomoc. Podjęliście  niełatwy trud wychowania kolejnych pokoleń, wykazując się przy tym ogromną odwagą, mądrością, a także troską o nasze dalsze, nieznane losy. Składamy Wam za to dozgonne podziękowania, wykrzykując głośne: DZIĘKUJEMY! i dedykujemy

piosenkę.

Rada Samorządu Uczniowskiego


Zarządzenie nr 5/2020

dyrektora szkoły o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny

Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie

Dyrektor szkoły na podstawie:

             • •Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
             • •Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
             • •Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1166.)
             • •Statutu Szkoły im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku

zarządza co następuje:

             1. Od dnia12.10.2020 r. do dnia 16.10.2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie będą brali udział w zajęciach online według tygodniowego rozkładu zajęć, który został przekazany przez wychowawców klas .
             2. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.
             3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:
             • powiadamiają o trudnościach dyrektora;
             • pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
             • monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
             1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów. Wychowawca ma obowiązek:
             • niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
             • ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
             • monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
             • wskazania sposobu kontaktu ( e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami,
             • reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
             • wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.
             1. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.
             2. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
             3. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia ( przekazane nauczycielom na skrzynki mailowe).
             4. Pracownicy obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.
             5. Harmonogram pracy psychologa jest dostępny w widoczny miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez wychowawców.
             6. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
             7. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
             • www.epodreczniki.pl
             • www e dziennik
             • www.gov.pl/zdalnelekcje
             • dzwonek.pl
             • Messenger
             • Discord
             • WhatsApp
             • Facebook
             1. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
             2. Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.
             3. Wychowawca uzyska potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Nowa Krępa, dn. 12.10.2020r.
Joanna Glinka


AKCJA "POD BIAŁO - CZERWONĄ"

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Zakup masztów i flag dla każdej z gmin

Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia. Zachęcamy do tego, aby również Państwa szkoła stała się częścią tego wielkiego historycznego przedsięwzięcia.

W jaki sposób wziąć udział w projekcie?

Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego też prosimy o poinformowanie uczniów, nauczycieli i rodziców o możliwości oddania głosów poparcia.

Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę. W najbliższych dniach dostępna będzie również interaktywna mapa, za pomocą której można na bieżąco sprawdzać liczbę głosów.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 532 519 877.

Serdecznie zapraszam do udziału w akcji!

Z poważaniem
Anna Ostrowska


ABY BYŁO BEZPIECZNIEJ...

Zawsze i wszędzie warto pamiętać o niektórych kontaktach:

Gmina Przasnysz

Ul. Św. Stanisława Kostki 5 2
06-300 Przasnysz
Tel. 29 7522709

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przasnyszu

Ul. Gołymińska 13
06-300 Przasnysz
Tel. 297 522 505

Oddział zakaźny

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki W Ciechanowie
Ul. Powstańców Wielkopolskich 2
06-400 Ciechanów
Tel. 236723271

Inne numery

Wprowadzenie numeru alarmowego 112 nie wyłączyło pozostałych numerów alarmowych do służb ratunkowych:

997 - Policja
998 - Państwowa Straż Pożarna
999 - Państwowe Ratownictwo Medyczne
800 190 590 - Całodobowa infolinia NFZ

10 Zasad dla uczniów

Instrukcja mycia rąk.

Instrukcja dezynfekcji rąk.


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„Bezpiecznie na wsi - Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Dnia 15 września w Szkole Podstawowej w Nowej Krępie odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego zorganizowanego przez KRUS - „Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich odpowiednich zachowań względem zwierząt oraz wskazanie na niebezpieczne czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym.

Laureatami konkursu w naszej szkole zostali:

W I kategorii wiekowej:
I miejsce – obecna ucz. klasy IV
Wyróżnienie- obecny ucz. klasy II

W II kategorii wiekowej:
I miejsce – obecna ucz. klasy 8
III miejsce - obecny ucz. klasy 7

Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie otrzymali tak wysokie miejsca, spośród 125 uczniów z terenu gminy Przasnysz biorących udział w konkursie.

Autorzy zwycięskich prac otrzymali nagrody z rąk Kierownika PT KRUS w Przasnyszu - Grzegorza Lewandowskiego oraz Starszego Specjalistę ds. Prewencji - Małgorzatę Krawczyk, które ufundowane zostały przez KRUS i współfundatorów: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Burmistrza Miasta Przasnysz, Gminę Chorzele, Wójt Gminy Przasnysz i Krzynowłogi Małej.

Konkursowa fotorelacja - Z życia Gminy Przasnysz


„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”
kampania: „Kierowco! - Nie polujemy na zebrach!” –
spotkanie z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Dnia 10 września w Szkole Podstawowej w Nowej Krępie gościliśmy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. Celem spotkania było przybliżenie najmłodszym uczniom naszej szkoły zasad bezpiecznego zachowania na drodze. Dzieci miały możliwość w praktyczny sposób sprawdzić, gdzie i w jaki sposób można przejść na drugą stronę ulicy oraz jak należy poruszać się, gdy nie ma chodnika. Bardzo ważnym elementem spotkania było również przypomnienie o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych oraz jazdy samochodem w fotelikach z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.

Policyjna fotorelacja - Z życia Gminy Przasnysz


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Dnia 1.09.2020r. uczniowie klasy I po raz pierwszy wkroczyli w mury naszej szkoły.
Pani Dyrektor przywitała serdecznie pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Nowej Krepie oraz ich rodziców z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w szkole zgodnie z wytycznymi GIS, MEN, MZ. Po krótkim przemówieniu , nadszedł najważniejszy moment pierwszoklasistów – uroczystość ślubowania.
W niezwykle podniosłej atmosferze przed Sztandarem Szkoły uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę , swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Następnie Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Z okazji tej uroczystości uczniowie otrzymali drobne upominki , a następnie spotkali się w klasie ze swoją wychowawczynią.
Również w salach lekcyjnych, unikając zbędnych zgormadzeń, rok szkolny 2020/2021 rozpoczęły pozostałe klasy, gdzie zostały poinformowane o obowiązujących procedurach i zasadach bezpieczeństwa w czasie epidemii.


INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1.09.2020r. o godzinie 9 00. Klasa I udaje się do sali gimnastycznej na uroczyste rozpoczęcie, w trakcie którego odbędzie się Pasowanie na ucznia.
2. Uczniowie pozostałych klas udają się bezpośrednio do swoich sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą:
Klasa II- sala 5, Klasa III – sala 8, Klasa IV – sala 1, Klasa V – sala 7, Klasa VI a – sala 9, Klasa VIb – sala 10, Klasa VII – sala 6, Klasa VIII – sala 2
3. Z każdym uczniem klasy I może przybyć i pozostać na sali tylko 1 jeden rodzic/opiekun.
4. Wychowawcy klas szczegółowo zapoznają wszystkich uczniów z procedurami organizacji pracy oraz postępowania i zachowania się społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie obowiązujących od 1 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemicznego.
5. Wychowawcy przekażą uczniom ich tygodniowe rozkłady zajęć lekcyjnych.
6. Procedury organizacji pracy oraz postępowania i zachowania się społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie obowiązujących od 1 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemicznego zostaną rozesłane pocztą elektroniczną na podane adresy mailowe uczniów. Proszę rodziców o zapoznanie się z nimi.
7. 1.09.2020r. rozpocznie się proces wdrażania e-dziennika LIBRUS Synergia. Szczegóły tego procesu zostaną przedstawione na pierwszym spotkaniu wychowawców z rodzicami.
8. Dowóz uczniów autobusem szkolnym będzie prowadzony podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym z zachowaniem bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GIS dla transportu publicznego. W dniu 1.09.2020r. wyjątkowo będzie tylko jeden dowóz przywożący uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego i odwożący uczniów po zakończeniu uroczystości.
9. Proszę o uważne zapoznanie się z wytycznymi sanitarno–epidemiologicznymi MZ, GIS oraz MEN
Wytyczne GIS dla szkół od 1 września 2020 r.
Bezpieczny powrót do szkoły 
Bezpieczny powrót do szkół - prezentacja
Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego
10. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu do budynku szkolnego.
11. Przed wejściem do budynku szkoły i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krepie
Joanna Glinka